---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Monday, September 9, 2013

കാന്തപുരത്തിന്‍റെ പുതിയ തട്ടിപ് കരുതിയിരിക്കുക...

ശഹ്റെ മുബാറക്കും നോളേജ്ജ് സിറ്റിയും
മുടി മണ്ണു വെള്ളം
മദീന മുനവ്വറയില്‍ കണ്ട ഖില്ല.
പഴയ മുടി വിരിഞ്ഞു -- കാന്തപുരം

0 comments :

Post a Comment