---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Contact

ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍....


Mobile No : 0966 564616441You tube : http://www.youtube.com/user/bakshedayur1

Skype : baksh.edayur

Nimbuz : bakshedayur

Fring : bakshedayur

G talk : bakshedayur0 comments :