---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Font


മലയാളം വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ താഴെ കാണുന്ന "കതറ"യില്‍ ക്ലിക്കുക.

Click here for Malayalam Fonts