---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Photo

കാഴ്ചയുടെ പ്രതിഫലനം...എനിക്കു മെയില്‍ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരണം..
താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ പ്രവേശിക്കാം..

കണ്ണാടിയില്‍ നിന്ന്...0 comments :

Post a Comment