---പരമകാരുണികനും ദയാപരനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍---

Sunday, August 17, 2014

ചിങ്ങം ഒന്ന് - ഏവര്‍ക്കും "പുതുവത്സര ആശംസകള്‍"

വലുതായി കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ളിക്കുക...

0 comments :

Post a Comment